הגדת הרמח"ל

 

"ואולם זה עשה בהאיר על ישראל ד' אותיות השםב"ה, והנה ענין זה במצרים היתה התחלה לבד לשיצאו ישראל מהם אך סוף הכל צריך שיהיה שישלטו ישראל עליהם ויכבשום לגמרי, וזה יהיה לעתיד לבא אמנם הנה זה כמי שקוצב עץ אחד שמכה בו הכאה אחר הכאה עד שקוצב אותו לגמרי וכן עושים אנו בכל שנה ושנה מתעוררים בכח הא' שהאיר ובתיקון שנתקן אז ומתחזקים להמשיך הדבר לפנים עד שינמר, והנה בסוף הכל הד' קליפות עצמם תתהפכנה על האומות ותאבדנה אותן והם ד' כוסות של פורענות שלהן, ולישראל יהיו ד' כוסות של ישועה בהארת ד' אותיות השם ברוך הוא" (מאמר החכמה).

הגדת הרמח"ל הוא ליקוט מתוך דברי קודשו של בוצינא קדישא חסידא עילאה כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זצוק"ל זי"ע, שכל דבריו הם הם תיקון השכינה והתקנת קישוטיה כי "הוא בנה את שער בית יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב" (דברי הימים ב' כ"ז ג') ורבו בו החידושים וחוזקו השערים, כי "הסדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו. והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמש"ל, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם הענינים כלם" (דרך ה' - ד' פ' ז'). "והנה מעיקר התיקון של הלילה הזה הוא להראות חירות של הנצחון שנצח הטוב את הרע ועל ידי זה נשבר כח הס"א ונכנעת הכנעה גדולה (מאמר החכמה).

והתחברו מאורי עולם ובראשיהם תנא קדישא כמוהר"ר האר"י הקדוש זצוק"ל שסידר כוונותיו וכמוהר"ר חסידא הרמח"ל זצוק"ל אשר הרחיב, חידש ותיקן המסילה והוסיף כוונה נוספת לסדר והיא לכללות ההנהגה והתכללות הענפים - הנשמות והמלאכים בשורשם שהיא השכינה ע"פ סדר החכמה העליונה. וחיבור כוונות האר"י והרמח"ל הם בבחינת "ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיה המשכן אחד", מצת מצוה, ואי אפשר להימצא זה בלא זה.

ועתה לראשונה, תוקנו הכוונות והובאו הקדמות מספר "קיצור הכוונות", והיה אור הלבנה כאור החמה. ככל שניתן, תורגמו דברי הרב לכוונה ומעשה, והיה הצפון לשולחן עורך, למען ירוץ בו הקורא בקיצור הנמרץ ובתכלית העניין. וכן, נוספו תוספות הנצרכות למען תהיה ההגדה גם בבחינת נרצה. לא הרחבנו בהלכות ובמקורות למען תהיה ההגדה הלכה למעשה, והלומד ימצא את שאהבה נפשו במקום אחר

קהילת הרמח"ל        054-844-42-42 

 

הגרעין האיראני