מבנה הסידור

 

כוונות הרמח"ל מקורם בעיקר בספר הזוהר בשני המאמריםמרכזיים "ארימת ידי בצלותין" ו"היכלות דפקודי". מאמרים אלו מתארים כיצד עבודת האדם עולה עד הא"ס ב"ה ומדגישה את חלקם של התחתונים – עם ישראל בהתכללות זו. מערכת כוונות זו מתלבשת ומשלימה על כוונות האר"י ז"ל / הרש"ש הקדוש, ואין היא דבר שונה.

לימוד בספרי הרמח"ל זי"ע מעלה מסקנה כי ספר "שער כוונות" לאר"י ז"ל לא היה בידי הרמח"ל הרב וע"כ הכוונות הידועות שהביא הרמח"ל בספריו לקוחים מספר 'פרי עץ חיים'. אולם בחינה מדוקדקת בספריו מעלה כי כל הכוונות שסידר הם מערכת נוספת המתלבשת על המערכת המופיעה בספרי האר"י ומשלימה אותם, וכל הכוונות שהביא בשם האר"י ז"ל אינם אלא משום מראה מקום בלבד ולא הוראה הלכה למעשה.

אין סתירה ח"ו בין הרמח"ל והאר"י והרש"ש אלא הכל אחד! לכן נקבע, כי אם היה בידי הרב שער הכוונות – סתמא שמראה המקומות היה משם.

כל חידושיו וכוונותיו של הרמח"ל זי"ע סלולים על דרך יחוד הרישא וסופא ובכוונות שלא פורשו. לכן, הבאנו בסידור את פשט "שער הכוונות" לאר"י ז"ל ועליהן נוספה המערכת של הרמח"ל שעניינה יחוד הרישא וסופה והחזרת הרע לטוב המופיעה בעיקר ב"קיצור הכוונות", ב"אדיר במרום" ובשאר מאמריו.

תמוהה העובדה שבחרו האר"י והרש"ש זי"ע שלא להביא ולשלב את כל כוונות ההיכלות המובאות במפורש בזוהר 'פקודי' בתפילה העמידה, ועוד תמוה שמימיו של הרמח"ל - ועד היום, לא שולבו כוונות אלו הלכה למעשה. ניתן רק להניח ולומר כי הכוונות האלה שייכות רק לדורות האחרונים והם כוונות הקשורות בפועל בגאולה בתיקון השכינה ועל כן, זמנם הוא עתה!

החידוש עליו הושם הדגש בהרחבה בעבודת התפילה נמשך משורש הנהגת הזמן, נובעת בהיות עבודתנו בהסרת המסכים, הפגמים וסתימות הס"א על דרך הכוונות שגילוי חכמנו ז"ל. בהסרתם, נגלים לנו הפעולות, ההארות, הזיווגים וההרכבות הנעשים בעולמות. הסרתם היא היא החזרת הרע לטוב, גילוי האלוהות בעולם ויחודו השלם, המשכת שפע על הפרט ועל הכלל ובחינת "אחישנה". והוא הדין בעבודת המידות. וזוהי העבודה האמיתי והנירצת לפניו יתברך ושרשה ביראת הרוממות המעלה את האדם ומדבקת אותו ב"חי החיים" "והוא סוד בכל קראינו אליו ולא למידותיו, שהכוונה צריכה להיות תמיד אל א"ס ב"ה בבחינת יחודו, לגלות היחוד על המידות... שכל רע יחזור לטוב". תכלית מרכבת הסידור, לעלות במעלות הספירות, המידות וההיכלות במרכבת חי העולמים ולהדבק בחי החיים.

כן נקשרו תגים לתפילה מהארות ויחודים שבספרי הרמח"ל, הזוהר והחסידות המשרתים את העניין.

 

לחץ למאמר הקדמת הסידור

קהילת הרמח"ל        055-22-37-37-0

 

הגרעין האיראני