gm

עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע.

 

 

 

ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והצילנו מן הארורים ולא נתננו טרף לשיניהם של האוייבים מבית ומחוץ ומגן על עמו ישראל בניסי ניסים בכל רגע. רק עיוור חסר דעת ובינה יאמר "מזל" ו"לולא כיפת ברזל שהיתה לנו" בשעה שאוייבינו מתראיינים בכלי התקשורת ומצהירים בריש גלי "אלהי היהודים נלחם בנו".

נוסיף תפילות לשלום אחינו שבעורף ובחזית וכן לעילוי נשמת קדושי ישראל הי"ד, ונצעק לאלוהינו שיחיש גאלתינו.

בנוסף לתפילות שמובאות למטה – מצורפת תפילה אדירה ונוראה המזעזעת שמים וארץ, מרעידה מוסדות תבל, בוקעת כל חשוכים ומניעה אמות הסיפים מתוך "תקט"ו תפילות לרמח"ל".

מצוה רבה להפיצה ולאומרה בשברון לב ובדימעה בכל הזדמנות ובפרט בציבור ובפתיחת ההיכל. (הקלק כאן להורידה).

 

צילום: פלאש 90

 

.דרושה תרומה של 1500 $ לחידוש ותחזוקת האתר

המעוניין לזכות יתקשר למס' 055-22-37-37-0

.ניתן לקבל חשבונית מס עבור התרומה שתשולם ישירות לחברת המדיה

 

בי"ב ימים הראשונים של ניסן,טוב לומר הי"ב פרשיות של הנשיאים, שבר"ח ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו קרבנם באותם י"ב ימים. ותכווין לקבל כח מאותו השבט, אם הוא מהשבט שלך. ותכווין בכל יום צירוף אחד מי"ב צירופי הוי"ה לפי השבט. וזה הסדר...  וביום הי"ג תאמר התחלת פרשת בהעלותך עד, כן עשה את המנורה - כנגד שבט לוי.

וטוב לומר גם כן בט"ו הימים הראשונים של ניסן, הט"ו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו מדריגותיה, היינו י' שלה, וה' - שעולה בשל הזכר, הרי ט"ו. ואומרים אותם אחד בכל יום, עד שנשלמים ביום ראשון של פסח.

וטוב לומר שיר השירים פרק אחד בכל יום, וחוזרים ומתחילים אותו, ומשלימים אותו בערב פסח. מתוך קיצור הכוונות לרמחל.

הקלק להורדה הסדר המתוקן.

 

            הורדות נבחרות     

 

         מומלצים     

 

 

 

 055-22-37-37-0

הגרעין האיראני - http://www.ofell.com/iran-F.html